آدرس:   رشت ، ضلع شمالی میدان جانبازان ، کوچه صمدی  
 

تلفن:  8822204    -   8848902

 
 

فکس: 8850852

 
  E-mail:              rahmani@shahedco.com